Xem Tự học tiếng Pháp căn bản: #9 Động từ FAIRE

Xem Tự học tiếng pháp- Bài 2
21 Tháng Hai, 2019
Xem Tự học tiếng Pháp: #15 Đặt câu hỏi (phần 2)
21 Tháng Hai, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *